0

  • Odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów,
  • Gruz ceglany,
  • Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
  • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych,
  • Odpady z remontów i przebudowy dróg,
  • Gleba i ziemia, w tym kamienie,
  • Tłuczeń torowy (kruszywo).
Close Menu